Visió i objectius

En Pequod creiem fermament en el paper de la ciència com a impulsora del progrés de la societat, en tant que constitueix la principal via d’accés al coneixement. Una societat ben informada sobre els avenços científics, acadèmics i tecnològics és una societat conscient, capaç de prendre decisions responsables amb les quals afrontar els grans reptes globals: salut, aigua i alimentació, energia, clima i medi ambient, comunicacions, economia, educació, política i benestar social.

La producció científica ha d’oferir respostes a aquestes expectatives. Per a això necessita trobar vies amb les quals fer-se accessible no només a la comunitat científica, sinó també al comú de la societat. Durant els últims anys, el món acadèmic està vivint una transició cap a models de publicació oberta, com evidencia el recent Plan-S de la Unió Europea. Aquests models fomenten una major transparència i abast en la disseminació dels resultats, així com la lliure reutilització de les dades. En aquest escenari, les revistes científiques assumeixen avui un rol primordial, canalitzant el flux de coneixement entre ciència i societat, i actuant com a garants de qualitat i bones pràctiques.

El models Open Access promouen la major transparència i abast en la disseminació dels avenços científics

Les grans corporacions editorials controlen avui la immensa majoria dels títols, en els quals es publica la pràctica totalitat de la producció científica. Aquesta situació, junt amb el sistema d’avaluació acadèmica vigent (índexs d’impacte), ha relegat a un segon pla a multitud de publicacions editades de manera independent per centres de recerca, departaments universitaris i societats científiques. Aquestes revistes han vist com la comunitat científica perdia l’estima per elles, en la mesura que els autors han deixat de considerar-les com a opcions atractives per a publicar els seus resultats.

El nostre objectiu es fomentar el creixement de la publicació científica independent

Creiem en el valor de la publicació acadèmica independent, oberta i responsable. Estem convençuts que existeix un espai de creixement objectiu per a les revistes que representen aquest model. La nostra empresa està dirigida, doncs, a impulsar el creixement d’aquests títols fins al seu màxim potencial, respectant la seva filosofia característica, per a així (re)conquerir l’espai que mereixen en els seus respectius àmbits d’estudi.

La nostra proposta és senzilla: oferim una gestió professional basada en la divisió de tasques. Mentre ens fem càrrec de les labors estrictament editorials, administratives i promocionals de les revistes, el consell editorial pot dedicar el seu temps i esforç als aspectes purament científics. Els nostres plans de gestió i desenvolupament s’assenten sobre quatre principis bàsics:

  • Agilitar les pràctiques de publicació amb la finalitat de millorar l'atenció i el servei que reben les parts implicades en el procés de revisió per parells (autors, revisors, editors científics).
  • Establir estratègies de creixement (qualitatiu i quantitatiu).
  • Incrementar la presència i reputació de les revistes a nivell nacional i internacional.
  • Fomentar l'accessibilitat al contingut científic, afavorint la transició de les revistes cap a models Open Access.

Emprenem aquest projecte amb una clara vocació de servei a la comunitat acadèmica. Amb la intenció de convertir-nos en un instrument que impulsi la divulgació de la producció científica, que contribueixi a donar visibilitat a la dimensió social de la recerca, i que fomenti un ús sostenible dels fons públics destinats a la publicació científica.

Beneficis per a les revistes

· Gestió editorial professional.

· Control científic exclusivament en mans del consell editorial.

· Estratègies de desenvolupament orientades a la consecució d’objectius.

· Preservació de la identitat pròpia de cada publicació.

· Increment de la visibilitat i presència.

Beneficis per els usuaris

· Millor i més diligent atenció a autors, revisors i editors científics.

· Agilitació del procés editorial.

· Reducció dels temps de publicació.

Beneficis per a la societat

· Impuls de la publicació independent, associada a centres de recerca.

· Foment de models Open Access. Major abast i transparència.

· Adequació als objectius del Plan-S i Horitzó 2020.

· Millor ús dels recursos públics (subscripcions bibliotecàries, despeses per publicació).

· Contribució a la producció i divulgació científica.

CONTACTE

  • (+34) 619 22 85 92
  • info@pequodeds.com
  • Siracusa 4 Barcelona

ESCRIU-NOS